فیلم
خداحافظ رفیقِ* شورشی!


 

 

 

 

 

  *برگرفته از فیلم «خداحافظ رفیق» به کارگردانی امیر نادری

  *متن از مجید عباسی _ عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک (AGI)

ارسال فیلم برای نمایش در وب‌سایت
لطفا کلیک کنید.