کتاب‌ها

روی جلد‌های مرتضی ممیز / نشر آبان-۱۳۹۱

حرف های تجربه – مجموعه مقالات مرتضی ممیز از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۲ – گردآورنده: حسین چنعانی – انتشارات دید/۱۳۸۲ – قطع وزیری/ ۲۹۰ صفحه – شابک: ۹-۱-۹۴۷۹۶-۹۶۴

مرتضی ممیز – طراحی گرافیک/ عکاسی/ نقاشی/۱۳۸۴-۱۳۳۶ – چاپ ونشر نظر/۱۳۸۴ – قطع رحلی/ ۲۴۴ صفحه – شابک: ۵-۳۸-۶۹۹۴-۹۶۴

گزیده آثار گرافیک مرتضی ممیز – نشر نظر/ ۱۳۸۶ – قطع جیبی/ ۹۶ صفحه – شابک: ۸-۶۳-۶۹۹۴-۹۶۴-۹۷۸

کارهای مرتضی ممیز – نشرماه‌ريز/ چاپ نخست 1381 – قطع جیبی/ ۶۴ صفحه – شابک: ۱-۲۵-۷۷۲۹-۹۶۴

تصاویر دیوارنوشته های انقلاب – گزیده ای از آلبوم مرتضی ممیز – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/ تهران/ چاپ اول: ۱۳۶۱/ چاپ سوم: پاییز ۱۳۸۴  – قطع وزیری/۹۴ صفحه 

نشانه ها – جستجوهای مرتضی ممیز در طراحی نشانه – به کوشش ساعد مشکی – انتشارات یساولی/۱۳۸۴ – قطع خشتی/ ۱۶۸ صفحه – شابک: ۳-۳۶۲-۳۰۶-۹۶۴

طراحی روی جلد – مجموعه طراحی جلدهای مرتضی ممیز از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۸۰ – انتشارات ماه ریز/ چاپ نخست ۱۳۸۰ – قطع خشتی/۲۲۸ صفحه – شابک: ۳-۸۰-۷۰۴۹-۹۶۴

تصویر و تصور – مجموعه تصویرسازی های مرتضی ممیز برای نشریات گوناگون – انتشارات اسپرک/ چاپ نخست ۱۳۶۸ – قطع خشتی/ ۲۴۳ صفحه