آثار / نقاشی
طراحي گرافيک  /  تصويرسازي  /  کتاب کودک  /  عکاسي  /  نقاشي  /  انيميشن

نقاشی/۱۳۴۲

نقاشی/۱۳۴۲

نقاشی/۱۳۴۲

نقاشی/۱۳۴۲

نقاشی/ ۱۳۴۱

نقاشی/ ۱۳۴۰

نقاشی/ ۱۳۴۰

نقاشی/ ۱۳۴۰

نقاشی/ ۱۳۴۱

نقاشی/ ۱۳۳۹

نقاشی/ ۱۳۳۹

12

نقاشی/ ۱۳۳۹

نقاشی/ ۱۳۳۸

نقاشی/ ۱۳۳۷

نقاشی/ ۱۳۳۶

نقاشی/ ۱۳۳۹

نقاشی/ ۱۳۳۶

نقاشی/ ۱۳۳۷

نقاشی/ ۱۳۳۸

نقاشی/ ۱۳۳۹