آثار / تصویرسازی
طراحي گرافيک  /  تصويرسازي  /  کتاب کودک  /  عکاسي  /  نقاشي  /  انيميشن

روی جلد مجله/ کیهان هفته/ 1340

تصویرسازی کتاب هفته/ 1340

تصویرسازی کتاب هفته/ 1340

تصویرسازی کتاب هفته/ 1340

تصویرسازی کتاب هفته/ 1341

تصویرسازی کتاب هفته/ 1341

تصویرسازی کتاب هفته/ 1341

تصویرسازی کتاب هفته/ 1341

تصویرسازی داستان های قرآن/ 1342

تصویرسازی داستان های قرآن/ 1342

تصویرسازی داستان های قرآن/ 1342

تصویرسازی داستان های قرآن/ 1342

تصویرسازی مجله نگین/ 1344

تصویرسازی داستان های شاهنامه/ کشته شدن سهراب به دست رستم/ 1345

تصویرسازی داستان های شاهنامه/ کشته شدن شیر به دست بهرام/ 1345

تصویرسازی مجله رودکی/ 1355

تصویرسازی کتاب/ 1364