آثار / جلد و طراحی داخل کتاب
طراحی گرافیک  /  تصویرسازی  /  کتاب کودک  /  عکاسی  /  نقاشی  /  انیمیشن  
نشانه
پوستر
بیلبورد
جلد و طراحی داخل کتاب
جلد و طراحی داخل مجله
جلد موسیقی
جلد کتاب/ از زمین تا کره ماه/ ۱۳۳۷
جلد کتاب/ وداع با اسلحه/ 1342
جلد کتاب/ مکان های عمومی/ 1344
جلد کتاب/ شبنامه/ 1327
جلد کتاب/ چند کیلومتر و نیمی از واقعیت/ 1349
جلد کتاب/ آبی مجموعه شعر فروغ میلانی/ 1349
جلد مجموعه کتاب های هنر در ایران/ 1352
جلد مجموعه کتاب های هنر در ایران/ 1352
جلد مجموعه کتاب های هنر در ایران/ 1352
جلد مجموعه کتاب های هنر در ایران/ 1352
جلد کتاب/ پر کاه/ ۱۳۵۴
جلد کتاب/ ابن مشغله/ 1364
جلد کتاب/ ابوالمشاغل/ ۱۳۶۵
جلد کتاب/ بار دیگر شهری که دوست می داشتم/ ۱۳۶۶
جلد کتاب/ اعجوبه/ 136۷
جلد کتاب/ طوبا و معنای شب/ 136۷
جلد کتاب/ سگ و زمستان بلند/ 136۹
جلد کتاب/ چهل نامه کوتاه به همسرم/ 136۸
جلد کتاب/ شب گرگ/ 13۷۲
جلد کتاب/ ابر شلوارپوش/ 136۹
جلد کتاب/ آقای استون و شهسواران ملازم/ 136۹
جلد کتاب/ تخم مار/ 136۹
جلد کتاب/ آتش بدون دود/ 13۷۱
جلد کتاب/ آتش بدون دود/ 13۷۱
جلد کتاب/ آتش بدون دود/ 13۷۱
جلد کتاب/ آتش بدون دود/ 13۷۱
جلد کتاب/ آتش بدون دود/ 13۷۱
جلد کتاب/ آتش بدون دود/ 13۷۱